Excel Hakkında Herşey

İçindekiler Tablosu

Aşağıdaki kodlarla aktif çalışma sayfanıza İçindekiler Tablosu ekleyebilirsiniz. Bu kodlar aktif çalışma kitabınızdaki her sayfaya bir köprü oluşturur ve her sayfanın A1 hücresinden başlığı alır.

Sub Tablo_icindekiler()
'Bu prosedür, aktif çalışma sayfanıza içindekiler tablosu ekler. Her sayfaya bir köprü oluşturur ve her sayfanın A1 hücresinden başlığı alır.

  Dim Sayfa As Worksheet
  Dim BaslangicHucresi As Range 'inputbox için
  Dim SayfaAdi As String
  Dim MsgOnay As VBA.VbMsgBoxResult
  Dim BitisHucresi As Range 'msgbox bilgi için
  
  'kullanıcıdan bir hücre seçmesini iste
  On Error Resume Next
  Set BaslangicHucresi = Excel.Application.InputBox("İçindekiler Tablosunu nereye eklemek istersiniz?" & vbNewLine & "Lütfen hücreyi seçin:" _
                , "İçindekiler Tablosu Ekle", , , , , , 8)
  If Err.Number = 424 Then Exit Sub
  On Error GoTo HATA:
             
  Set BaslangicHucresi = BaslangicHucresi.Cells(1, 1)
  Set BitisHucresi = BaslangicHucresi.Offset(Worksheets.Count - 2, 1)
  
  'kullanıcının iptal etmesine izin ver, aksi takdirde hücrelerinin üzerine yazılabilir
  MsgOnay = MsgBox("Hücrelerdeki değerler: " & vbNewLine & _
  BaslangicHucresi.Address & " - " & BitisHucresi.Address & " hücreleri üzerine yazılacaktır." _
  & vbNewLine & "Devam etmek ister misiniz?", vbOKCancel + vbDefaultButton2, "Onay gereklidir")
  If MsgOnay = vbCancel Then Exit Sub
  
  For Each Sayfa In Worksheets
    SayfaAdi = Sayfa.Name
     BaslangicHucresi = SayfaAdi
    'eğer sayfa aktif sayfa değilse ve sayfa görünür durumdaysa döngüye dahil et
    If ActiveSheet.Name <> SayfaAdi Then
      If Sayfa.Visible = xlSheetVisible Then
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=BaslangicHucresi, Address:="", SubAddress:= _
         "'" & SayfaAdi & "'!A1", TextToDisplay:=SayfaAdi
        BaslangicHucresi.Offset(0, 1).Value = Sayfa.Range("A1").Value
        Set BaslangicHucresi = BaslangicHucresi.Offset(1, 0)
      End If 'eğer sayfa görünür durumdaysa
    End If 'eğer sayfa aktif sayfa değilse
  Next Sayfa

  Exit Sub
HATA:
MsgBox "bir hata oluştu!"

End Sub

İçindekiler Tablosu

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...