Excel Hakkında Herşey

Tek Boyutlu Dizi

Bu yöntemle tek bir satır veya sütunda bulunan bir aralıktaki hücreleri dizi olarak tanımlıyoruz. 

Sabit tek boyutlu dizi, Dim ifadesi sırasında tanımlanır: Dim AylarDizisi(1 To 12) As String

Örnek:

Sub Tek_Boyutlu_Dizi()

Dim AylarDizisi(1 To 12) As String
Dim i As Byte
Dim r As Long

'Ayları dizi halinde değişkenlere tanımlıyoruz
For i = 1 To 12
  AylarDizisi(i) = Range("A" & 1 + i).Value
  'Adlandırılmış bir aralık aşağıdaki gibi kullanılabilir
  'AylarDizisi(i) = Range("myAylar").Cells(i, 1).Value
Next i

'Excel, standart olarak dizileri yatay olarak yazar
Range("C2:N2").Value = AylarDizisi
'diziyi dikey olarak geri yazmak için işlemi tersine çevirmek gerekir.
Range("C2:C13").Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(AylarDizisi)

'her ay arasında 1 satırı dışarıda bırakan bir rapor oluşturmak:
'LBound ve UBound, dzinin en alt ve en üst sayısını tanımlar: 1 ve 12
For i = LBound(AylarDizisi) To UBound(AylarDizisi)
  Range("E4").Offset(r).Value = AylarDizisi(i)
  r = r + 2
Next i
    
End Sub

Sonuç:

Tek Boyutlu Dizi

Paylaş:

Ara

Son eklenen

Diğer Uygulamalarla Etkileşim

Bu bölümde VBA aracılığıyla Word, PowerPoint, Outlook, Adobe gibi uygulamalarla iletişim kurmayı öğreneceğiz. Excel’in dahili yöntem ve meto...